Anti Ragging Committee

Anti-Ragging Committee

Sr.No.Name of the FacultyDesignationPhone no.
1.Dr.Sudhir  ChavanPrincipal9923056961
2.Prof.Shobahn KelkarHOD9881127447
3.Ar.Mukta GokhaleAnti-Ragging squad8888839041
4.Ar.Onkar KhebudkarAnti-Ragging squad9420123091
5.Ar.Maithili KulkarniAnti-Ragging squad9423505770
 Student Members
1.Devashish HarsheyRepresentative8830370606
2.Shravani SambhusRepresentative9420625883
3. Pranay SatheRepresentative7083701353
4.Geetanjali BhiteRepresentative9623696705
 External Members
1.Mr.Rajendra SambhusParent9822290583
2. Mr.Sachin KhadakeParent9890888105